Vui lòng đọc kỹ thỏa thuận và quy tắc này trước khi sử dụng trang web. bạn phải tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận và các quy tắc bằng cách truy cập trang web này, sử dụng bất kỳ dịch vụ (dịch vụ) nào và các ứng dụng được cung cấp trên trang web, nội dung của nó. trong trường hợp bạn không đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận và quy tắc, bạn không thể sử dụng trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ và ứng dụng nào được cung cấp trên trang web, nội dung của nó và cũng truy cập các trang nằm trong vùng miền của trang web.

Ngữ và định nghĩa

 1. Khách truy cập là người truy cập thông tin nằm trong vùng miền https://triskirun.ru/
 2. Người dùng là khách truy cập của Trang web đã nhận được tài khoản trên Trang web theo thứ tự được thiết lập.
 3. Trang web là một tập hợp phần mềm và phần cứng tích hợp, cũng như thông tin dành cho xuất bản trên Internet và được hiển thị ở dạng văn bản, hình ảnh hoặc âm thanh cụ thể nằm trong vùng miền triskirun.ru
 4. Dịch vụ trang web - chức năng của Trang web, được sử dụng cho Khách truy cập và Người dùng
 5. Trang Internet (trang HTML) - Trang web, tập hợp thông tin và phần mềm được tích hợp với phần mềm và phần cứng, bao gồm văn bản, đồ họa, nhằm mục đích xuất bản dữ liệu trên Internet như một phần của Trang web.
 6. Tài khoản - Dữ liệu người dùng cá nhân và xác thực được lưu trữ trên các máy chủ của trang web.
 7. Nội dung - kết quả của hoạt động trí tuệ và tương đương với họ phương tiện cá nhân hóa (bao gồm cả tác phẩm âm nhạc, tác phẩm văn học, các chương trình máy tính, điện thoại di động, các công trình nghe nhìn, bản ghi âm, hình ảnh, văn bản, nhãn hiệu hàng hoá và nhãn hiệu dịch vụ, định danh thương mại và tên thương mại; biểu tượng), liên kết siêu văn bản, đoạn mã, thông tin, tiện ích con và các đối tượng khác do Trang web đăng.
 8. "Nội dung người dùng" nghĩa là nội dung của trang web (bao gồm cả nhận xét của Người dùng) được đăng bởi Người dùng độc lập, tự nguyện và miễn phí.
 9. Trang cá nhân - một trang web được tạo bằng cách sử dụng các khả năng phần mềm của Trang web là kết quả của việc Người dùng nhận được Tài khoản chứa Thông tin Cá nhân của Người dùng.
 10. Dữ liệu cá nhân - thông tin đáng tin cậy, đầy đủ và cập nhật, cho phép thực hiện quy trình cấp phép của Người dùng, được đặt tự nguyện và không tự do bởi Người dùng trên trang Cá nhân. Thông tin này, do Người dùng cung cấp trong khi Đăng ký trên Trang web, có thể chứa tên Người dùng, thông tin đăng nhập của người dùng, địa chỉ email và thông tin khác mà người dùng cho là cần thiết để giao tiếp về bản thân. Việc lưu trữ dữ liệu cá nhân được thực hiện chỉ để đảm bảo khả năng ủy quyền của người dùng Trang web.
 11. Đăng ký - hành động của khách truy cập để tạo Tài khoản trên Trang web theo quy trình đã thiết lập. Trong khi đăng ký, người dùng điền vào dữ liệu xác thực người dùng và cho thấy, trên cơ sở đó chính quyền cung cấp người dùng truy cập vào các chức năng sau đây của trang web: đánh giá và nội dung bình luận đăng bởi Cục và bởi những người dùng khác, đăng nội dung của mình phù hợp với các quy tắc trang web.
 12. Ủy quyền - quá trình phân tích bởi phần phần mềm của Trang web do Người dùng nhập
 13. Dữ liệu xác thực, dựa trên kết quả xác định rằng Người dùng có quyền truy cập vào các khả năng của Trang web và Trang Cá nhân của Người dùng.
  Dữ liệu xác thực - số nhận dạng duy nhất của Người dùng, được sử dụng để truy cập Trang cá nhân của người dùng. Dữ liệu xác thực bao gồm tên đăng nhập, mật khẩu, địa chỉ e-mail của người dùng.
 14. Truy cập trái phép - sử dụng dữ liệu xác thực của người dùng bởi bên thứ ba.
 15. Quản trị - người được ủy quyền của Công ty, thiết lập quy trình sử dụng Trang web, quản lý hoạt động của Trang web và kiểm soát việc thực thi bởi Người dùng của Thỏa thuận này.
 16. Công ty là một pháp nhân hợp pháp là chủ bản quyền của trang web - TRISKIRAN LLC (địa chỉ của địa điểm: Nga, Moscow).
 17. Quy tắc - các điều khoản sử dụng Trang web được nêu trong Thỏa thuận này.

Chủ đề của thỏa thuận

 1. Thỏa thuận này với Người dùng (sau đây được gọi là "Thỏa thuận") là một thỏa thuận pháp lý giữa Người dùng và Công ty thiết lập các quy tắc để sử dụng Trang web. Tất cả các tài liệu theo quy định của Người dùng hoặc Khách truy cập của Trang web hoặc liên quan đến việc sử dụng đó là một phần không tách rời của Thỏa thuận này và phụ lục của Thỏa thuận này.
 2. Bằng cách đăng ký trên trang web, Người dùng xác nhận toàn bộ thỏa thuận của mình với các điều khoản của Thỏa thuận này phù hợp với Nghệ thuật. 438 của Bộ luật dân sự của Liên bang Nga.
 3. Trong trường hợp không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận, Người dùng đồng ý ngay lập tức chấm dứt việc sử dụng Trang web.
 4. Công ty bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản của Thỏa thuận này bất cứ lúc nào. Người dùng cam kết xem xét Thỏa thuận này hàng tuần và được làm quen với những thay đổi về điều khoản của Thỏa thuận này.
 5. Người dùng cam kết ngay lập tức ngừng sử dụng Trang web và không truy cập các trang Internet được đặt trong miền của miền Trang web trong trường hợp không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này và / hoặc Quy tắc.

Quyền sở hữu trí tuệ

 1. Người dùng có quyền đăng Nội dung trên Trang web theo các điều khoản của Thỏa thuận này và Quy tắc.
 2. Nội dung được đặt trên Trang web phải tuân theo các quyền độc quyền của các chủ bản quyền của nó.
 3. Bất kỳ việc sử dụng Nội dung nào mà không có sự đồng ý trước của chủ bản quyền đều bị cấm.
 4. Bằng cách đặt Nội dung, Người dùng đảm bảo rằng ông sở hữu tất cả các quyền và quyền hạn cần thiết cho việc đặt Nội dung và cung cấp các quyền đối với Nội dung theo các điều khoản của Thỏa thuận này.
 5. Người dùng đảm bảo tuân thủ Nội dung với các yêu cầu của pháp luật.
 6. Bằng cách đặt Nội dung, Người dùng cung cấp cho Công ty các quyền không độc quyền để tái tạo, hiển thị công khai, xử lý, giao tiếp với công chúng mà không bị hạn chế về lãnh thổ và thời gian mà không phải trả tiền cho Người dùng. Nội dung do Người dùng đăng có thể được Công ty sử dụng trong bất kỳ phần nào khác của Trang web.
 7. Bằng cách đăng Nội dung, Người dùng cấp cho bất kỳ Khách truy cập trang web nào quyền không độc quyền để truy cập Nội dung, sao chép nội dung của nó cho mục đích phi thương mại cá nhân.
 8. Người dùng chịu trách nhiệm về việc sắp xếp Nội dung và tất cả các hậu quả liên quan đến việc xuất bản Nội dung.
 9. Người dùng nhận ra chủ sở hữu công ty tất cả các quyền đối với Trang web dưới dạng một đối tượng, bao gồm tất cả các thành phần của nó.
 10. Bằng cách chấp nhận Thỏa thuận này, Người dùng đồng ý rằng:
  1. Khi đặt Nội dung, Người dùng không trở thành đồng tác giả của Trang web và từ chối mọi khiếu nại về quyền tác giả như vậy trong tương lai;
  2. Trong trường hợp chuyển giao bất kỳ quyền nào cho Nội dung cho chủ sở hữu Nội dung, Người dùng sẽ bị tước quyền rút lại, như được định nghĩa trong Nghệ thuật. Bộ luật Dân sự của Liên bang Nga.
 11. Trong trường hợp đăng Nội dung được tạo bởi Người dùng để đăng trên Trang web hoặc Trang Cá nhân, quyền dành riêng cho Nội dung đó được dành riêng cho Người dùng.
 12. Truy cập vào tài liệu Trang web, bao gồm Nội dung, chỉ được cung cấp cho Khách truy cập và Người dùng để sử dụng và làm quen cá nhân.
 13. Quản trị trang web và chủ sở hữu công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính toàn vẹn và an toàn của Nội dung được đăng trên Trang web.
 14. Các điều khoản của Thỏa thuận này liên quan đến việc chuyển giao bởi Người dùng các quyền đối với nội dung vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt Thỏa thuận này.

Đăng ký người dùng

 1. Để trở thành người dùng chính thức của Trang web, bạn phải hoàn thành thủ tục đăng ký.
 2. Để truy cập các dịch vụ của Trang web, khách truy cập cần tạo một tài khoản. Trong quá trình đăng ký, khách truy cập chọn tên người dùng của mình - đăng nhập, cũng như mật khẩu. Sau khi hoàn tất thành công quy trình đăng ký trên Trang, Người dùng Trang sẽ truy cập trang Cá nhân.
 3. Trong quá trình lấy tài khoản của người dùng, cung cấp đầy đủ, cập nhật thông tin, trong khi chính quyền có quyền từ chối đăng ký hoặc chấm dứt quá trình đăng ký một Người dùng mới theo quyết định của mình.
 4. Khi đăng ký, người dùng không có quyền:
  1. Giả vờ là một Người dùng khác bằng thông tin đăng nhập và mật khẩu của anh ấy.
  2. Thông báo cho đăng nhập và mật khẩu của bạn để sử dụng tài khoản người dùng cho bên thứ ba.
  3. Sử dụng như đăng nhập, từ hoặc cụm từ thô lỗ, đáng sợ hoặc tục tĩu từ quan điểm đạo đức và đạo đức, cố ý thay đổi thông tin đăng nhập của những Người dùng khác, điều này gây khó chịu cho chủ sở hữu của họ.
  4. Sử dụng cho hình ảnh đại diện với các yếu tố liên quan đến biểu tượng phát xít và chủ nghĩa dân tộc, chứa tài liệu khiêu dâm và các tài liệu và hình ảnh khác trái với luật pháp của Liên bang Nga.
  5. Tạo nhiều tài khoản cho một Người dùng.
 5. Trong trường hợp thông tin đăng nhập được chọn bởi Người dùng gần giống hoặc cực kỳ giống với việc viết bằng thông tin đăng nhập của Người dùng khác, Quản trị Trang web có thể cung cấp cho Người dùng để chọn thông tin đăng nhập khác.
 6. Bằng cách đăng ký trên trang web, Người dùng xác nhận rằng mình có năng lực pháp lý cần thiết và có thẩm quyền để chấp nhận Thỏa thuận này, có thể tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận và chịu trách nhiệm về vi phạm Thỏa thuận, bao gồm các quan hệ pháp lý phát sinh từ việc sử dụng Trang web.
 7. Người dùng vẫn chịu trách nhiệm lưu trữ mật khẩu của mình để truy cập Trang web bí mật. Trong trường hợp mật khẩu truy cập tài khoản người dùng đã bị mất bởi người dùng hoặc đã được biết đến với người khác không phải là Người dùng, Người dùng có nghĩa vụ thay đổi ngay mật khẩu của mình để truy cập các dịch vụ của Trang web.
 8. Người dùng đồng ý rằng tất cả các hành động được thực hiện thay mặt anh ta (sử dụng tài khoản người dùng) được coi là hành động của Người dùng này và có thể dẫn đến trách nhiệm đối với Người dùng.
 9. Quản trị có quyền bất cứ lúc nào để xóa bất kỳ dữ liệu và tài khoản vì lý do nào hoặc không có lý do gì cả. Chính quyền bảo lưu quyền, nhưng không bắt buộc phải theo dõi hoạt động của người dùng Trang web.
 10. Khi đăng ký, Người dùng cam kết nhập Thông tin cá nhân hợp lệ.

Sử dụng trang web

 1. Người dùng cam kết không sử dụng Trang web vì mục đích bất hợp pháp, việc sử dụng Trang web không được ủy quyền bởi Thỏa thuận này đều bị cấm.
 2. Người dùng cam kết không sử dụng các dịch vụ trang web cho các mục đích sau:
  1. Để lạm dụng quyền của họ, gây lo lắng, đe dọa hoặc đe dọa người dùng trang web khác;
  2. Để gửi, chuyển nhượng hoặc thúc đẩy một gửi hoặc truyền tải bất kỳ dữ liệu có ngụ ý là vi phạm những quy tắc chứa thông tin đó là vu khống, làm mất uy tín ai (như là một người sử dụng của trang web, hoặc bên thứ ba), nội dung của họ là khiêu dâm, kích động, nó có chứa vật liệu có tính chất khiêu dâm, đáng sợ hoặc vi phạm pháp luật của Liên bang Nga hoặc quyền của người khác;
  3. Để đạt được bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc trái phép nào;
  4. Để truyền hoặc tạo điều kiện cho việc truyền tải hoặc gửi bất kỳ thông điệp hoặc yêu cầu nào được thiết kế hoặc dự định lấy mật khẩu, thông tin đăng nhập hoặc thông tin cá nhân của bất kỳ Người dùng Trang web nào;
  5. Để tạo hoặc gửi e-mail không mong muốn ("spam") cho người dùng Internet;
  6. Vi phạm bất kỳ luật nào của Liên bang Nga và / hoặc thẩm quyền của Khách truy cập trang web;
  7. Để cung cấp lịch sử các lượt truy cập vào trang web cho các chương trình thích hợp, mục đích của việc này là ghi đè lịch sử truy cập hiện tại (nguồn kết nối của máy tính với mạng) hoặc dữ liệu ngoài chủ đề được thảo luận.
  8. Đối với việc sử dụng robot và các phương tiện tự động được thiết kế để truy cập vào Trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản của chính quyền của Trang web. Người sử dụng đồng ý không để có những hành động đó, theo sự điều hành của trang web, góp phần tải bất hợp lý trên trang web của một số lượng lớn các thông tin và dữ liệu, làm phức tạp công việc của các trang web hoặc truy cập vào trang web này để những người dùng khác không can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào quá trình bình thường của trang web và không thực hiện bất kỳ hành động, bỏ qua các biện pháp được thực hiện bởi Trang web nhằm hạn chế quyền truy cập của Người dùng vào Trang web;
  9. Để thay đổi chức năng của các ứng dụng và dịch vụ của Trang web, bao gồm cả việc tạo tài khoản Người dùng riêng biệt.
  10. Để gửi hoặc nhận tiền trực tuyến hoặc thù lao khác để đổi lấy phiếu, hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động làm thay đổi nhân tạo các kết quả của các dịch vụ và các ứng dụng của trang web.
  11. Để đặt quảng cáo hoặc yêu cầu được gửi đến số lượng người không giới hạn về việc mua hoặc bán bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào. Vi phạm các quy tắc này cũng là việc sử dụng các thông tin thu được thông qua các dịch vụ trang web và các ứng dụng, quảng cáo và bán thông tin đó cho bất kỳ tài khoản hoặc các bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của chủ sở hữu.
  12. Để thực hiện các hành động thay mặt cho người khác hoặc Người dùng khác của Trang web;
  13. Đối với việc bán hoặc chuyển khoản khác bởi người dùng Trang web của tài khoản của anh ấy cho Người dùng khác của Trang web hoặc cho bên thứ ba.

Quy tắc giao tiếp trên trang web

 1. Trang web mời bạn thể hiện ý kiến ​​của mình và tham gia thảo luận với nhau thông qua nhận xét. Chúng tôi khuyến khích sự cởi mở của giao tiếp, nhưng chúng tôi muốn bạn làm theo các điểm sau đây, giữ một bầu không khí thân thiện cho tất cả độc giả của chúng tôi. Quản trị không sửa hoặc kiểm duyệt nhận xét nhưng chúng tôi bảo lưu quyền xóa và chỉnh sửa nội dung đã xuất bản.
 2. Уважайте друг друга. Дебаты — это замечательно, но агрессия- нет. Пожалуйста воздержитесь от оскорбительных, грубых или угрожающих комментариев. Если вы нападаете на другого пользователя или автора, ваш комментарий и ответы к этому комментарию могут быть удалены из обсуждения. Атаки создают неприятную атмосферу и отбивают желание к обсуждению. Вы являетесь полностью ответственным за клевету и оскорбление.
 3. Нетерпимость не будет поощряться. Расизму, гомофобии, сексизму или любой другой форме нетерпимости нет места на нашем сайте.
 4. Следите за выражениями. Вульгарные посты могут задеть других читателей. Наши фильтры очень толератны, мы за яркость и непринуждённость, но слишком много ненормативной лексики может стать препятствием для поста. Обратите внимание, что комментарии могут быть отредактированы модератором по любой причине, включая ругательства. В таких случаях мы всегда пытаемся объяснить причину изменений, как правило, по средствам личной переписки.
 5. Не уклоняйтесь от темы. Комментарии должны быть связаны с темой, обсуждаемой в статье или посте. Не имеющие к делу комментарии будут удалены или получат минусовой рейтинг.
 6. Не выдавайте себя за другого.
 7. Спам и коммерческий контент, рекламные сообщения и анонсы мероприятий в сервисе «Комьюнити» будут удалены. Мы не приветствуем контент, используемые для коммерческих целей или для сбора денег. Если мы обнаружим такой контент, мы оставляем за собой право их удалять. Тоже касается и постов.
 8. Пользователи могут сообщать о своих недовольствах по поводу размещенного контента. Если один из пользователей пожаловался на другого, модератор рассмотрит жалобу при первой возможности. Это может занять несколько дней, хотя мы надеемся, что проверка будет проходить быстрее. Мы не удаляем каждый комментарий, на который поступила жалоба и мы не можем лично отвечать на каждую жалобу.
 9. Остановитесь и подумайте прежде чем прокомментировать. Мы не будем удалять комментарии, если читатель или автор сожалеет о его написании. Пожалуйста помните, что у каждого комментария есть своя ссылка и история в интернете.
 10. Не давайте свои личные данные в комментариях. Мы категорически против того, чтобы наши пользователи оставляли свои личные данные (адрес, телефон, место работы) и можем удалить любой комментарий в котором мы найдем личные пользователей или личные данные других людей, иначе это нарушается право на приватность.
 11. Нарушения наших рекомендаций могут привести к удалению из числа комментирующих. Если вы думаете, что вас забанили по ошибке обращайтесь.

Общие правила размещения Контента

 1. Запрещаются любые публикации материалов, комментариев и сообщений, призывающих к нарушению действующего законодательства РФ, расистского характера, к разжиганию межнациональной и межрелигиозной розни, порнографического и аморального содержания.
 2. Пользователям при публикации материалов, комментариев и сообщений следует придерживаться общих правил русского языка.
 3. Запрещается любое использование без разрешения правообладателя объектов авторского права.
 4. В процессе использования Сайта запрещены грубые, нецензурные выражения (в том числе и подменой символов) и оскорбления в любой форме в отношении других Пользователей.
 5. Запрещается коверкание или изменение имен других Пользователей Сайта.
 6. Запрещается употреблять уничижительные определения для различных национальностей, народов и социальных групп в оскорбительной трактовке.
 7. Запрещается использовать при публикации материалов, комментариев, сообщений чередование заглавных и строчных букв.
 8. Запрещается публикация материалов, в случае, если они содержат коммерческую рекламу.
 9. Запрещается публикация материалов, в которых содержится ненормативная лексика.
 10. Запрещается публиковать вредоносные ссылки, либо ссылки, ведущие на страницы с небезопасным содержанием.
 11. Запрещается не нормировать количество знаков препинания и смайликов.
 12. Запрещается размещать графические изображения, содержащие ненормативную лексику и порнографию.
 1. Пользователь Сайта не имеет права размещать на Сайте любой Контент, если заведомо известно, что его размещение принесёт убытки, моральный вред, ущерб деловой репутации, а также если его размещение нарушает чьи-либо права.

Права и обязанности Пользователя

 1. Пользователь обязуется не размещать Контент провокационного, грубого, оскорбительного и агрессивного характера, противоречащий моральным и этическим нормам, нарушающий действующее российское или международное законодательство, нарушающий права, в том числе интеллектуальные, третьих лиц.
 2. Пользователь несёт ответственность за нарушение данного Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 3. В случае нанесения ущерба третьим лицам, другим Пользователям или Сайту Пользователь обязуется возместить причиненный ущерб в полном объёме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 4. Пользователь несет ответственность и все расходы (включая возмещение убытков, вреда, штрафов, судебных и иных расходов и издержек) в случае предъявления третьими лицами каких-либо претензий, включая, но не ограничиваясь претензиями связанными с защитой интеллектуальных прав третьих лиц, и за какие-либо обязательства, возникшие у Сайта в связи с требованиями третьих лиц, связанные или возникшие вследствие нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения. Пользователь обязуется принять все необходимые и возможные меры, направленные на исключение Компании-владельца из числа ответчиков.
 5. Пользователь обязуется не размещать на Сайте данные, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации могут быть признаны персональными, за исключением обезличенных (общедоступных) персональных данных. Компания-владелец не осуществляет сбор, обработку и хранение таких данных, в случае их обнаружения на Сайте такие данные будет незамедлительно удалены, а к разместившему их пользователю могут быть применены меры ответственности предусмотренные настоящим соглашением, правилами и действующим законодательством.

Права и обязанности Администрации Сайта

 1. Администрация Сайта не занимается рассмотрением и разрешением споров и конфликтных ситуаций, возникающих между Пользователями Сайта, однако оставляет за собой право заблокировать страницу Пользователя в случае получения от других Пользователей мотивированных жалоб на некорректное поведение данного Пользователя на Сайте.
 2. Администрация Сайта не несёт ответственности за раскрытие Пользователем своих Личных данных и персональной информации.
 3. Администрация Сайта вправе, но не обязана осуществлять модерацию Контента, размещаемого на Сайте.
 4. Администрация Сайта вправе удалить любой Контент, в том числе текст, фотографию, комментарий Пользователя без уведомления и объяснения причин.
 5. Администрация Сайта не контролирует соблюдение авторских прав на интеллектуальную собственность и не несет ответственности за нарушение их Пользователями Сайта.
 6. Администрация Сайта не дает никаких гарантий, выраженных явно или подразумеваемых, относительно размещенного на Сайте контента.
 7. В случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения, либо действующего законодательства РФ, Администрация Сайта будет вынуждена воспользоваться своим правом передачи контактных данных, IP адреса, любой другой информации заинтересованным лицам на основании соответствующего запроса.
 8. Администрация Сайта использует информацию о действиях Пользователя в целях улучшения работы Сайта.
 9. Администрация Сайта оставляет за собой право приостановить либо прекратить доступ к Сайту любого лица при достаточных основаниях предполагать, что Личные данные указаны не полно либо не верно.
 10. В случае нарушения Пользователем условий данного Соглашения или Правил Администрация Сайта вправе удалить Учетную запись пользователя.
 11. Администрация Сайта оставляет за собой право вводить любые ограничения в отношении пользования Сайта как в целом, так и для отдельных пользователей без объяснения причин.
 12. Администрация Сайта либо компания-владелец оставляет за собой право закрыть, приостановить функционирование, изменить Сайт либо его часть без предварительного уведомления Пользователя.
 13. Администрация Сайта имеет право приостанавливать доступ Пользователя к Сайту для проведения необходимых плановых профилактических и ремонтных работ на технических ресурсах
  Компания-владелец не несет ответственности перед Пользователем и не возмещает Пользователю убытки, возникшие или могущие возникнуть у Пользователя в связи с задержками, перебоями в работе и невозможностью полноценного использования Сайта.
 14. Администрация обеспечивает хранение Личных данных. Хранение производится бессрочно до тех пор, пока Пользователь не инициирует удаление своих учётных данных с Сайта, либо по инициативе администрации в случае неиспользования Пользователем Аутентификационных данных своей учётной записи в течение более 12 календарных месяцев подряд, с предварительным уведомлением Пользователя по электронной почте (на адрес, указанный при Регистрации).

Khước từ

 1. Администрация не контролирует и не обязана принимать каких либо действий касающихся контроля за способом, с помощью которого Пользователи Сайта посещают сайт или с помощью которого пользуются сервисами и приложениями Сайта, за тем, какой эффект на Пользователей и посетителей Сайта может оказать размещенный на Сайте Контент, каким образом Пользователи или посетители Сайта могут толковать размещенную на сайте информацию; контроля за действиями, предпринятыми Пользователями и посетителями Сайта после ознакомления с размещенной на Сайте информации. Сайт может содержать или направлять Пользователя и посетителя Сайта по ссылкам на другие сайты, содержащих информацию, которая может показаться другим лицам устрашающей или некорректной. Компания-владелец не несет ответственности за содержание таких сайтов, доступ на которые получен через сервисы и приложения Сайта, за соблюдение исключительных прав других лиц, законности размещенных на таких сайтах материалов.
 2. Администрация и компания-владелец не несет никаких обязательств по обеспечению конфиденциальности в отношении информации, предоставляемой его Пользователям, хотя принимает все возможные меры к этому, если не имеется договоренности об обратном или соответствующих требований действующего законодательства РФ.

Khác

 1. Соглашение вступает в силу с момента Регистрации Пользователя на Сайте и действует в течение всего срока использования Сайта.
 2. Администрация Сайта и компания-владелец не несут ответственности за пользовательский Контент, размещенный на Сайте. Так же, компания-владелец не несет никакой ответственности:
  1. За неточность и не полноту Контента;
  2. За ущерб, вред и убытки любого характера причиненные вследствие пользования Сайтом либо нарушения его работы;
  3. За разглашение Личных данных произошедших вследствие нарушения работы Сайта.
 3. Администрация Сайта оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящее Соглашение путем публикации этих изменений и дополнений на Сайте.
 4. Пользователь добровольно добавляет Контент на Сайт, при этом Пользователь сохраняет интеллектуальные и любые иные права, которые принадлежат ему в отношении Контента.
 5. В случае, если Администрация Сайта или компания-владелец в какой-либо момент не требует от Пользователя выполнения каких-либо условий настоящего Соглашения, это не отменяет права Администрации Сайта или компании-владельца требовать такого выполнения позднее, равно как и принимать меры, направленные на выполнение Пользователем условий настоящего Соглашения.
 6. После прекращения действия Соглашения, компания-владелец продолжает владеть всеми переданными правами на Контент, без каких-либо обязательств оплаты Пользователю за его использование.
 7. Никакие положения настоящего Соглашения не ограничивают права Администрации Сайта, компании-владельца или Пользователя заключать аналогичные соглашения с любым другим лицом.
 8. Признание недействительным одного из условий или положений настоящего Соглашения не является основанием для признания недействительным любых других условий или положений Соглашения.
 9. Пользователь соглашается, что в случае возникновения споров они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 10. Пользователь выражает свое согласие с тем, что Контент может сопровождаться рекламой без какого – либо дополнительного уведомления пользователя и без каких бы то ни было компенсаций. При этом, пользователь обязуется не препятствовать демонстрации рекламы. Пользователь признает, что Администрация и компания-владелец не несут никакой ответственности за содержание такой рекламы, а так же за возможные последствия для Пользователя, возникшие в результате размещения рекламы.
 11. Пользователь соглашается получать информационные, новостные и рекламные рассылки Администрации, в том числе на свой адрес электронной почты, указанный при регистрации.

Сервисы и приложения Сайта могут перенаправлять Пользователей и посетителей Сайта на другие сайты и ресурсы. В связи с тем, что Сайт не контролирует другие сайты и ресурсы Пользователь Сайта соглашается, что Сайт не ответственен за доступ к таким сайтам или ресурсам и за данные, размещенные на таких сайтах и ресурсах, которые рекламируют услуги, продукты и иные материалы.

Вы не имеете права использовать возможности Сайта и посещать страницы, расположенные в области доменных имен https://triskirun.ru/, в случае не согласия с настоящим соглашением и Правилами, пожалуйста незамедлительно покиньте наш сайт.