1. quy định chung

Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных ООО «ТРИСКИРАН» (далее – Оператор).

 1. Các nhà điều hành đặt mục đích và điều kiện hoạt động của mình các quyền và tự do của con người và công dân quan trọng nhất trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của họ, bao gồm cả việc bảo vệ quyền riêng tư, riêng tư cá nhân và gia đình.
 2. Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта https://triskirun.ru.

2. Основные понятия, используемые в Политике

 1. Tự động xử lý dữ liệu cá nhân - xử lý dữ liệu cá nhân bằng phương tiện cơ sở máy tính;
 2. Chặn dữ liệu cá nhân - tạm thời chấm dứt xử lý dữ liệu cá nhân (trừ trường hợp khi xử lý là cần thiết cho đặc điểm kỹ thuật của dữ liệu cá nhân);
 3. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу https://triskirun.ru;
 4. Hệ thống thông tin dữ liệu cá nhân - tập hợp dữ liệu cá nhân chứa trong cơ sở dữ liệu, bảo đảm việc xử lý công nghệ thông tin và phương tiện kỹ thuật;
 5. Việc cá nhân hóa dữ liệu cá nhân là một hành động, do đó không thể xác định mà không sử dụng thông tin bổ sung thuộc về dữ liệu cá nhân cho một Người dùng cụ thể hoặc chủ đề dữ liệu cá nhân khác;
 6. Xử lý dữ liệu cá nhân - bất kỳ hoạt động (phẫu thuật) hoặc một tập hợp các hành động (hoạt động) thực hiện với việc sử dụng các thiết bị tự động hóa hoặc không có việc sử dụng các phương tiện đó với dữ liệu cá nhân, bao gồm cả bộ sưu tập, ghi âm, tích tụ, lưu trữ, làm rõ (cập nhật, sửa đổi), khai thác, sử dụng, chuyển giao (lan rộng, cung cấp truy cập), mất nhân cách, ngăn chặn, xóa, phá hủy các dữ liệu cá nhân;
 7. Điều hành - Cơ quan công cộng, một đô thị, một pháp nhân hoặc tự nhiên, một mình hoặc cùng với những người khác, tổ chức và (hoặc) thực hiện việc xử lý dữ liệu cá nhân, cũng như xác định mục đích xử lý dữ liệu cá nhân, các thành phần của dữ liệu cá nhân để được xử lý, các hành động (hoạt động) đối với với dữ liệu cá nhân;
 8. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта https://triskirun.ru;
 9. Пользователь – любой посетитель веб-сайта https://triskirun.ru;
 10. Cung cấp dữ liệu cá nhân - hành động nhằm tiết lộ dữ liệu cá nhân cho một người cụ thể hoặc một vòng tròn nhất định của người;
 11. Phân phối các dữ liệu cá nhân - bất kỳ hành vi nào nhằm tiết lộ dữ liệu cá nhân cho một số không xác định người (dữ liệu cá nhân) hoặc để làm quen với các dữ liệu cá nhân của công chúng nói chung, bao gồm cả việc tiết lộ dữ liệu cá nhân trong giới truyền thông, vị trí trong mạng thông tin và viễn thông hoặc việc cung cấp truy cập cho dữ liệu cá nhân theo bất kỳ cách nào khác;
 12. Chuyển giao chéo dữ liệu cá nhân - chuyển giao dữ liệu cá nhân cho lãnh thổ của một nhà nước nước ngoài đến cơ quan của một nhà nước nước ngoài, cho một pháp nhân nước ngoài vật lý hoặc nước ngoài;
 13. Việc tiêu hủy các dữ liệu cá nhân - bất kỳ hành động dẫn đến việc dữ liệu cá nhân bị phá hủy không thể phục hồi với sự bất lực để khôi phục hơn nữa các nội dung của dữ liệu cá nhân trong hệ thống thông tin dữ liệu cá nhân và (hoặc) và kết quả là phương tiện ghi hình bị phá hủy dữ liệu cá nhân.

3. Nhà điều hành có thể xử lý dữ liệu cá nhân sau của Người dùng

 1. Họ, tên, patronymic;
 2. Địa chỉ email;
 3. Năm, tháng, ngày tháng năm sinh và nơi sinh;
 4. Ảnh;
 5. Cũng trên trang web đó là việc thu thập và xử lý dữ liệu nặc danh về khách truy cập (kể cả dũa «Cookie») với sự giúp đỡ của dịch vụ thống kê Internet (Yandex và Google Analytics số liệu và những người khác).
 6. Các chính sách được thống nhất bởi khái niệm chung về Dữ liệu Cá nhân.

4. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

 1. Цель обработки персональных данных Пользователя — Thông báo cho người dùng bằng cách gửi email; Việc cung cấp quyền truy cập vào Người dùng cho các dịch vụ, thông tin và / hoặc tài liệu có trên trang web.
 2. Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты contact@triskirun.ru с пометкой «Отказ от уведомлениях о новых продуктах и услугах и специальных предложениях».
 3. Dữ liệu giả mạo của người dùng được thu thập bằng cách sử dụng dịch vụ thống kê Internet nhằm thu thập thông tin về hành động của người dùng trên trang web, cải thiện chất lượng của trang web và nội dung của trang web.

5. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân

 1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте https://triskirun.ru. Bằng cách điền vào các biểu mẫu thích hợp và / hoặc gửi dữ liệu cá nhân của họ cho Nhà điều hành, Người dùng đồng ý với Chính sách này.
 2. Nhà điều hành xử lý dữ liệu vô danh về Người dùng trong trường hợp điều này được cho phép trong cài đặt của trình duyệt của Người dùng (việc lưu cookie và sử dụng công nghệ JavaScript được bật).

6. Thứ tự thu thập, lưu trữ, chuyển và các loại xử lý dữ liệu cá nhân khác

Sự an toàn của dữ liệu cá nhân được xử lý bởi nhà điều hành được đảm bảo thông qua việc thực hiện các biện pháp pháp lý, tổ chức và kỹ thuật cần thiết để tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân.

 1. Các nhà điều hành đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân và có tất cả các biện pháp có thể ngăn cản truy cập vào dữ liệu cá nhân của những người không được phép.
 2. Dữ liệu cá nhân của Người dùng sẽ không bao giờ, trong mọi trường hợp, được chuyển giao cho bên thứ ba, trừ các trường hợp liên quan đến việc thực hiện pháp luật hiện hành.
 3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора contact@triskirun.ru с пометкой «Актуализация персональных данных».
 4. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора contact@triskirun.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».

7. Трансграничная передача персональных данных

 1. Оператор до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается надежная защита прав субъектов персональных данных.
 2. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться только в случае наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу его персональных данных и/или исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных.

8. Điều khoản cuối cùng

 1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты contact@triskirun.ru.
 2. В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией.
 3. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу https://triskirun.ru/policy/.