в

Phân tích trạng thái chức năng của vận động viên bằng các phương pháp phi phòng thí nghiệm đơn giản

[Всего голосов: 2 Средний: 4.5/5]

Dưới đây là một vài bài kiểm tra đơn giản sẽ giúp theo dõi trạng thái chức năng của vận động viên trong quá trình đào tạo trước mùa giải. Họ không yêu cầu thiết bị phòng thí nghiệm và có thể được thực hiện trong điều kiện nhà hoặc lĩnh vực. Việc sử dụng thường xuyên các kiểm tra này sẽ cho phép bạn tích lũy số liệu thống kê về trạng thái chức năng của bạn và giúp điều chỉnh kịp thời quy trình đào tạo.

Тест 1: ИФИ (Индекс Функциональных Изменений. Оценка механизмов адаптационных изменений)

Làm thế nào để đếm và thực hiện?

ИФИ = 0.011 * ЧСС + 0.014 * САД + 0.008 * ДАД + 0.014 * В + 0.009 * МТ — 0.009 * Р — 0.27

где: ЧСС — частота пульса (уд/мин), САД и ДАД — систолическое и диастоли­ческое артериальное давление (мм.рт.ст.), В — возраст (лет), МТ ­масса тела (кг), Р — рост (см), 0.27 — свободный коэффициент уравнения.

Làm thế nào để giải thích? ИФИ показывает насколько ваш организм адекватно адаптируется к нагрузке, иными словами справляется с тренировочной программой в целом. Негативная динамика ИФИ служит сигналом для коррекции тренировочной программы. Результаты теста ИФИ можно интерпретировать соответвенно таблице:

Khi nào nên sử dụng? Этот сквозной тест используется на протяжении всех этапов подготовки, кроме поводящего мезоцикла. Если делать его регулярно, то можно увидеть, что на самом деле происходит с вашим организмом на фоне тренировочной программы.

Kiểm tra 2: Chỉ số Starr. Đánh giá khối lượng đột quỵ của tim.

Làm thế nào để đếm và thực hiện?

Индекс Старра = (100 + 0.5 * ПД — 0.6 * ДД — 0.6 В) * ЧП / М

Đo bằng ml / kg / phút. Ký hiệu:

PD - áp lực xung (sự khác biệt giữa áp suất tâm thu và tâm trương)
DD - huyết áp tâm trương
B - tuổi
PE - nhịp tim
M là khối lượng của cơ thể

Làm thế nào để giải thích? Индекс Старра показывает усреднённый, ударный объем сердца. В аэробном мезоцикле и в интенсивном мезоцикле он должен постепенно увеличиваться. Quan trọng không phải là giá trị tuyệt đối của chỉ mục, mà là động lực trên mesocycle.

Khi nào nên sử dụng? В силовом мезоцикле в качестве отправной точки, в аэробном и интенсивном мезоцикле в качестве оценки адапатации сердечно-сосудистой системы

Kiểm tra 3: Kiểm tra trực tiếp hoạt động.

Làm thế nào để đếm và thực hiện?

Чтобы выполнить пробу 5 минут следует отдохнуть лежа на спине, затем подсчитать пульс в положении лежа за 1 минуту, далее надо встать и отдохнуть стоя одну минуту и подсчитать пульс в положении стоя за 1 минуту. Далее необходимо из значения пульса стоя вычесть значение пульса лежа. Пробу делать лучше всего утром до тренировки, перед едой. Возможно также использовать заложенный в спорт-тестеры (мониторы сердечного ритма) алгоритмы ортостатических проб. Важна статистика.

Làm thế nào để giải thích? Ортостатическая проба показывает, насколько хорошо организм регулирует переферическое кровообращение. Это имеет значение на этапе подводки к старту.

  • Разница от 0 để 12 ударов свидетельствует о хорошей тренированности и готовности к гонке со стороны симпатического отдела вегетативной нервной системы. У здорового нетренированного человека разница составляет 13-18 ударов.
  • Khác biệt 18-25 ударов — показатель отсутствия физической тренированности.
  • Разница более 25 ударов свидетельствует о переутомлении или заболевании, в таких случаях следует обратиться к врачу.

Khi nào nên sử dụng? Используется в периоды специальной тренировочной работы, т.е. в интенсивном и подводящем мезоциклах.

Источник информации: ФССП ЦиклON (2016).

tác giả Nhóm Triskirun

Cộng đồng các chuyên gia, vận động viên và người hâm mộ của môn phối hợp, trượt tuyết và chạy bộ.

Комментарии (1)

Trả lời
  1. В первых 2х тестах чсс в какой период берется? В спокойном состоянии утром или средний во время тренировки или максимальное чсс?

Thêm một lời nhận xét

Vớ đầu gối nén không cải thiện hiệu suất cơ bắp trong các cuộc đua ba môn phối hợp "dài"

Đào tạo triathlete từ Craig Alexander